ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1.Η εταιρεία με την επωνυμία «Nostos 100.6» (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Αγ. Θέκλας 5, στην Αγ. Παρασκευή με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6008833, διοργανώνει προωθητική ενέργεια με έπαθλο: ……………… (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους. Σκοπός είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και της ανάδειξης του εκάστοτε νικητή. Την πλήρη τεχνική υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει η εταιρεία με την επωνυμία «AMAZE A.Ε.», που εδρεύει στον Αγ. Δημήτριο Αττικής, Ι. Μεταξά αρ. 8 (εφεξής «ΑΜΑΖΕ»). 

2.Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει οποιοδήποτε δικαιοπρακτικώς ικανό φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια και στις εταιρείες Αmaze και Lexitel, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών. 

3.Για την συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν σύντομο γραπτό μήνυμα (SMS), στον αριθμό 54301 (με χρέωση 0,34€/sms συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, βάσει λογαριασμού), γράφοντας την λέξη «NOSTOS» (κενό) «…………………..» (κενό) Ονοματεπώνυμο. 

4.Κάθε sms, θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και θα καταχωρείται στο αρχείο των συμμετεχόντων στην κλήρωση. Ο συμμετέχων μπορεί να στείλει όσα γραπτά μηνύματα (sms) όσες φορές επιθυμεί, αφού κάθε sms θα αποτελεί μια ανεξάρτητη συμμετοχή και αντίστοιχη χρέωση. 

5.Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν αποστείλει sms στο 54301, εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας που έχει ορίσει ο διοργανωτής και συνοδεύονται κατά την καταχώρησή τους από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. 

6.Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων, είναι ο κάτοχος της τηλεφωνικής σύνδεσης από την οποία αποστέλλει το sms στο 54301 ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης, από την οποία έλαβε μέρος στην προωθητική ενέργεια. 

7.Προϋπόθεση για την παραλαβή του επάθλου, είναι η προσκομιδή γνήσιου εγγράφου αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή άλλου ισότιμου γνήσιου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του νικητή (π.χ. διαβατήριο). 

8.Οι νικητές θα κληρωθούν από τη Διοργανώτρια την ημέρα ……………… μέσα από κάποια από τις εκπομπές του σταθμού. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους νικητές εντός 20 ημερών από την ανακοίνωση/δημοσίευση των ονομάτων των, για τις λεπτομέρειες παραλαβής του επάθλου. Σε περίπτωση που μετά το πέρας των ως άνω 20 ημερών δεν αναζητηθεί το έπαθλο από τον δικαιούχο, τότε το δικαίωμα απονομής παραγράφεται οριστικά. Οι νικητές θα είναι ……………. και θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. 

9.Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του ονόματος του νικητή μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Έτσι, η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. 

10.Ο νικητής, θα αναδεικνύεται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης, με τη μέθοδο random (τυχαίο αλγόριθμο με πιστοποιημένη γεννήτρια), που θα διεξάγεται μεταξύ όλων όσων έστειλαν sms, σύμφωνα με προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται στην έδρα της Διοργανώτριας κατά την διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής και ο νικητής θα ανακοινώνεται από τον ίδιο τον παραγωγό. 

11.Το δώρο της προωθητικής ενέργειας είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλη υπηρεσία ή χρήματα ή προϊόν. Διευκρινίζεται πως όλοι οι προβλεπόμενοι -από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία- φόροι αλλά και κάθε έξοδο και μετακίνηση/μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή και χρήση των δώρων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον νικητή. 

12.Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια καθώς και να αλλάζει το δώρο αυτής ή/και τις ημερομηνίες για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, μετά από σχετική ενημέρωση. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. 

13.Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Γραπτά μηνύματα SMS χωρίς ή/και ακατανόητο ή/και ακατάλληλο περιεχόμενο, θα αποκλείονται από την προωθητική ενέργεια. 

14.Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η προωθητική ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου ή των παροχών κινητής τηλεφωνίας ή σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά την διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας, που είτε οφείλεται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού του τεχνικού παρόχου (ανωτέρα βία), είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια ή/και η AMAZE. 

15.Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από την AMAZE για λογαριασμό της Διοργανώτριας, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που περιγράφεται αναλυτικά στους παρόντες όρους. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο (άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 ως τροποποιημένος ισχύει), επικοινωνώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-1885511. 

16.Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παρόντων όρων και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. 

17.Το κείμενο των όρων θα βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο http://www.nostosradio.gr καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του. 

18.Η «Nostos 100.6» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πραγματικό, νομικό ή άλλης φύσεως ελάττωμα τυχόν παρουσιάσει ο εν θέματι διαγωνισμός καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί στον συμμετέχοντα σε αυτόν εξ οποιουδήποτε λόγου και αιτίας. Δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, ακυρώσεις, ματαιώσεις, αδυναμία αξιοποίησης/κάρπωσης του οφέλους του διαγωνισμού εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν αυτό και οι οποίες δεν αποδίδονται σε δόλο ή βαριά αμέλειά της. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, και ουδόλως εγγυάται καθ’ οιονδήποτε τρόπο για την ποιότητα/καταλληλόλητα/εμπορευσιμότητα οιουδήποτε προϊόντος/υπηρεσίας της παρούσας προσφοράς, καθώς και ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης ή αποθετικής ζημίας) ή σωματική βλάβη ή περιουσιακή ζημία ήθελαν τυχόν υποστούν οποιοσδήποτε ένεκα της αξιοποίησης της παρούσας προσφοράς. 

19.Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την προωθητική ενέργεια, θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.    

 
1. Κάθε ακροατής μπορεί να αποστείλει SMS περισσότερες από μία φορές, για να δηλώσει ισάριθμες συμμετοχές, ωστόσο κάθε φορά που αποστέλλει SMS, θα λαμβάνει νέο κωδικό αριθμό, που θα μπορεί να εξαργυρώσει σε υπηρεσίες ή προϊόντα (ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το κόστος του SMS) από τον διαδικτυακό τόπο www.instawin.gr

  

2. Χρήση κωδικού: ο Συμμετέχων θα πρέπει να εισάγει το μοναδικό κωδικό (ή κωδικούς σε περίπτωση περισσότερων τους ενός) στην ηλεκτρονική σελίδα www.instawin.gr εξαργυρώνοντάς τον σε προϊόν ή υπηρεσία της επιλογής του. Η ιστοσελίδα www.instawin.gr προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες διαφόρων κατηγοριών, οι οποίες είναι χρήσιμες για το σύνολο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, δίνοντας τους τη δυνατότητα της επιλογής. 

       Ενδεικτικά, περιλαμβάνει: 

  1. : διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες αδυνατίσματος, παιδότοποι, αισθητικής, κομμωτήρια, spa κοκ. 
  2. : χρόνος χρήσης κάρτας υγείας, ασφαλιστικών παροχών, γυμναστηρίου κοκ. 
  3. : ένδυση/υπόδηση, είδη σπιτιού, ηλεκτρονικά & ηλεκτρικά είδη, φαρμακείου, καλλυντικά, φαγητό/καφέ κοκ (από τα φυσικά καταστήματα ή το e-shop συνεργαζόμενων εταιρειών, χωρίς κόστος παράδοσης για τον συμμετέχοντα). 
  4.  παιχνίδια για το κινητό, μηνύματα SMS μέσω online πλατφόρμας, e-books. 

 Κάθε κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Ο κωδικός δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα. 

Για την εξαργύρωση του εκάστοτε κωδικού που λαμβάνει ο Συμμετέχων μέσω  αποστολής SMS, δεν απαιτείται αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων SMS. 

Η χρήση κάθε κωδικού μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός  χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την επομένη της ημέρας λήψης του σχετικού κωδικού, μετά δε το πέρας του διαστήματος αυτού, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν ισχύει. 

 Η χορήγηση του κατά τα ως άνω κωδικού και η χρήση του από το συμμετέχοντα είναι ανεξάρτητη του εάν αυτός κληρωθεί ή όχι ως νικητής του επάθλου του διαγωνισμού. 


Current track

Title

Artist

Αν δεν ακούτε πατήστε εδώ

Αν δεν ακούτε πατήστε εδώ

Background