ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ SURF

Written by on 24th May 2021

Μπες στο διαγωνισμό του Nostos 100.6 και κέρδισε 6 μαθήματα surf αξίας 300€ για εσένα και έναν φίλο σου απο την σχολή Kyma Surf School. Η συνεννόηση σχετικά με την ημερομηνία και την τοποθεσία διεξαγωγής των μαθημάτων θα γίνει μεταξύ του νικητή και του Kyma Surf Club.

Διάρκεια διαγωνισμού 24.05.2021 έως και τις 1.06.2021

Διεκδίκησε 6 μαθήματα surf για εσένα και τον φίλο σου απο την σχολή Kyma Surf School

🔺Για να μπεις στο διαγωνισμό:
🔸ακολούθησε @nostos100.6 και @kyma_surf στο instagram 
🔸σε comment mention 2 φίλους σου κάτω απο την φωτογραφία του Nostos
Ο νικητής θα λάβει μήνυμα στο inbox του instagram την Τρίτη 01.06.2021

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Έπαθλο. Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο την παροχή ενός πακέτου 6 δωρεάν μαθημάτων (για 2 άτομα) αξίας 300€ στο νικητή, ο οποίος θα αναδειχθεί κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί την 01.06.2021.

Το πακέτο περιλαμβάνει group μαθήματα surf από την σχολή Kyma Surf School για 2 άτομα σε παραλία της Αττικής. Η ακριβής τοποθεσία και ημερομηνία θα συμφωνηθεί μεταξύ της σχολής και του νικητή. Το κουπόνι ισχύει έως 31/12/2021, κατόπιν διαθεσιμότητας θέσεων.

2. Διάρκεια. Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 24.05.2021 έως και τις 1.06.2021

3. Δικαίωμα συμμετοχής – Προϋποθέσεις. 3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι έχοντες νόμιμη μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3.2 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συμμετέχων να κάνει follow στη σελίδα του Nostos στο instagram και comment στo post του διαγωνισμού με tag δύο φίλους του.

3.3 Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ο Nostos 100.6 διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι ελλιπή ή αναληθή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

3.4 Οι Διοργανωτές επαληθεύουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και δύνανται να αποκλείσουν οιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

4. Διαδικασία – κλήρωση. 4.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1.06.2021. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μέσω της πλατφόρμας Comment Picker μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του. Συνολικά θα αναδειχθούν διαδοχικά 1 νικητής και 1 επιλαχών.

4.2 Οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram απο όπου έχουν δηλώσει συμμετοχή, και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Nostos 100.6 εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

4.3 Στην περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός της ως άνω προθεσμίας καταστεί για οποιονδήποτε λόγο αδύνατη ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αντιβαίνουν στους όρους του παρόντος ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του επάθλου, οι Διοργανωτές θα αναπληρώσουν την κενή θέση από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν. Μετά από πέντε εργάσιμες μέρες το δικαίωμα αποδοχής των βασικών νικητών αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανωτριας Εταιρείας. Μετά από δέκα εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης απόλλυται αντίστοιχα το δικαίωμα αποδοχής των αναπληρωματικών νικητών και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Αν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στους επιλαχόντες, τότε το συγκεκριμένο δώρο ακυρώνεται.

4.4 Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως. Δε δύναται επίσης να ανταλλαγεί με άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό.

4.5 Τα δωρεάν μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν την περίοδο που αναφέρεται στο κάθε πακέτο στο άρθρο 1, σε περίοδο που θα επιλέξουν οι νικητές σύμφωνα πάντα με τη διαθεσιμότητα της σχολής, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με την σχολή για την επιβεβαίωση της ημερομηνίας και της τοποθεσίας. Σε περίπτωση, κατά την οποία παρέλθει ο μήνας/μήνες από την ημερομηνία της κλήρωσης και δεν έχει χρησιμοποιήσει κάποιος από τους νικητές (βασικούς ή επιλαχόντες) για οποιονδήποτε λόγο το δώρο του, αυτό απόλλυται και ο Nostos 100.6 μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

5. Τροποποιήσεις. Τροποποιήσεις από μέρους των διοργανωτών των όρων, της διάρκειας ή του είδους των προσφερομένων δώρων κατά τη διάρκειά ή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, καθώς επίσης και η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του, δεν αποκλείονται. Οποιεσδήποτε μεταβολές κριθούν σκόπιμες, θα ανακοινωθούν με καταχωρήσεις στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα http://www.nostosradio.gr.

6. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην ένταξη των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από τον Nostos 100.6  ή από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει για τη διενέργεια της επεξεργασίας του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας.

Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τη διοργανώτρια εταιρεία.

7. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων.

8. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.


Reader's opinions

Leave a Reply


Current track

Title

Artist

Αν δεν ακούτε πατήστε εδώ

Αν δεν ακούτε πατήστε εδώ

Background